Rejestracja wykonawcy

Dane użytkownika

Dane wykonawcy (proszę najpierw uzupełnić dane użytkownika)

Poprzez roboty ogólnobudowlane rozumie się np.: przygotowanie terenu pod budowę, wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych, budowa obiektów inżynierii wodnej i lądowej, roboty budowlane w zakresie budowy dróg, parkingów i obiektów sportowych, zakładanie stolarki budowlanej, roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian, roboty malarskie i szklarskie, roboty budowlane wykończeniowe, remonty itp.

Pod pojęciem instalacje sanitarne rozumie się np.: wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, budowa przesyłowych i rozdzielczych obiektów liniowych i rurociągów, budowa urządzeń służących ochronie środowiska, wykonywanie instalacji cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych itp.

Pod pojęciem instalacje elektryczne rozumie się np.: wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych i przesyłowych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych itp.

Pod pojęciem usługi projektowe rozumie się np.: usługi architektoniczne, pomiarowe i planowania, opracowywanie projektów budowlanych, inżynierskich, urbanistycznych i geodezyjnych, opracowywanie dokumentacji technicznej i fotograficznej, wydawanie atestów i legalizacji, wykonywanie badań, analiz, ekspertyz i certyfikatów itp.

Pod pojęciem usługi eksploatacyjne rozumie się np.: wykonywanie okresowych badań i kontroli technicznych i budowlanych, usługi związane z utrzymaniem czystości i ochroną obiektów, usługi związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych, usługi pogotowia technicznego, naprawa i serwis urządzeń i instalacji, eksploatacja placów zabaw itp.

Dostawy to przykładowo: dostawa materiałów budowlanych i eksploatacyjnych, dostawa urządzeń i części zamiennych, transport itp.

Wybrane branże:

Zaakceptuj następujący regulamin platformy:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA DLA WYKONAWCÓW O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO.


§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady prawa i obowiązki Użytkowników platformy internetowej ogłoszeń i oferentów, działającej pod adresem www.oferenci.zkzl.poznan.pl udostępnianej przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp . z.o.o.

I.    Definicje użyte w regulaminie

1.    Elektroniczna platforma internetowa ogłoszeń i oferentów , zwana dalej:  „Formularzem” – narzędzie elektroniczne służące do rejestrowania się wykonawców zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy,
2.    Administrator Formularza – podmiot zarządzający i odpowiadający za  sprawne i ciągłe działanie formularza, dalej zwany: „Administratorem”. Rolę Administratora pełni ZKZL sp.z.o.o. 
3.    CPV - Wspólny Słownik Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.
4.     Użytkownik – osoba posiadająca dostęp do zasobów Platformy w określonym zakresie.
5.    Użytkownik anonimowy – Użytkownik niezarejestrowany na Platformie. .
6.    Użytkownik aktywny - Użytkownik zarejestrowany na Platformie, posiadający dostęp do  wszystkich funkcjonalności systemu przeznaczonych dla Wykonawców. 
7.    Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będąca Użytkownikiem Formularza . 
8.    Zastrzeżenia – uwagi dotyczące funkcjonowania Formualrza zgłaszane Administratorowi przez Użytkowników.

II.    Warunki korzystania z Formualrza 

1.    Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2.    Zakupów na Platformie dokonywać mogą wyłącznie Zamawiający 
3.    Warunkiem założenia konta Użytkownika pasywnego jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie oraz zatwierdzenie regulaminu wraz z oświadczeniami. 
4.    Warunkiem założenia konta Użytkownika aktywnego jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie, akceptacja regulaminu wraz z oświadczeniami oraz podpisanie danych rejestrowych profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.
5.    Korzystanie z funkcjonalności Platformy związanych z realizacją zakupów możliwe jest po aktywacji konta Użytkownika. 
6.    Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i  przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Platformy jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi korzystanie z Platformy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
7.    Do zamieszczania ofert oraz przeprowadzania transakcji na Platformie uprawnieni są  wyłącznie Wykonawcy posiadający konto o statusie „aktywny”.
8.    Do realizacji transakcji uprawniona jest wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego lub Wykonawcy. 
9.    Hasło służące do logowania powinno zostać zachowane w tajemnicy i nieudostępniane osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z Platformy przez osoby posługujące się jego zestawem poświadczeń (login, hasło).  
10.    Wykonawca zamieszczający oferty na Platformie zobowiązany jest posiadać wszelkie pozwolenia, zezwolenia, koncesje itp. pozwalające na obrót określonym towarem.  
11.    Wykonawca zapewnia, iż wszystkie produkty oferowane na Platformie posiadają stosowne certyfikaty, w tym certyfikaty bezpieczeństwa, pozwolenia itp. dopuszczające określone towary do sprzedaży na rynku polskim.
12.    Użytkownik korzystając z Platformy oświadcza, że zapoznał się z Instrukcją użytkownika. 
    
III.    Wymagania techniczne i organizacyjne 

1.    W celu korzystania z Formularza konieczne jest  dysponowanie przez Użytkownika narzędziem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych, Platforma zapewnia ograniczony zakres funkcjonalności, tj.: logowanie, przeglądanie wiadomości oraz transakcji. 
2.    System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 
- Microsoft Internet Explorer od wersji 8.0 
- Mozilla Firefox od wersji 15 
- Google Chrome od wersji 20 
dla urządzeń mobilnych:
- przeglądarka będąca elementem systemu Android od wersji 4,
- Opera Mobile od wersji 10 
- przeglądarka systemowa dla urządzeń wyposażonych w system Windows Mobile
3.    Użytkownik zobowiązuje się do dostosowania sprzętu i oprogramowania do opisanych wymagań, a także dostosować wgrywane na Formularz  pliki tekstowe lub graficzne do wymaganego przez Formularz formatu. 

 

§2
Prawa i obowiązki Użytkowników

I.    Ogólne

1.    Użytkownik może zarejestrować się na Platformie jako Wykonawca.
2.    Użytkownik może złożyć zastrzeżenia, jeżeli usługi świadczone przez system działają nieprawidłowo. Zastrzeżenia składa się za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie. Treść zastrzeżeń zawierać powinna co najmniej: nazwę użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 
3.    Reklamacje rozpoznawane są w ciągu 21 dni od ich otrzymania.

II  Wykonawcy

1.    Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia oferty zgodnej z charakterystyką określonego towaru lub usługi oferowanej przez niego.
2.    Wykonawca zamieszczając ofertę na Formularzu oświadcza, że obrót określonym towarem nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
3.    Informacje zamieszczane w Formularzu powinny być rzetelne i kompletne oraz nie mogą wprowadzać użytkowników w błąd co do rodzaju i właściwości oferowanych towarów lub usług.

§ 3
 Postanowienia końcowe

I.    Polityka ochrony prywatności 

1.    Prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z.o.o.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57 realizując działania wynikające z art. 154 pkt 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako administrator danych osobowych Formularza, przestrzega prawa Użytkowników do prywatności oraz dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych na Platformie eKatalogi. Dokłada należytej staranności w zapewnieniu ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych jak również zabezpiecza przed przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa. 
2.    Podanie danych osobowych przez Użytkowników Formularza następuje za zgodą osoby, której dane dotyczą.  Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). w celu oferowania produktów i usług produktów o wartości poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w celach statystycznych. 
3.    Użytkownik, przy zakładaniu konta na Formularzu udostępnia adres poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości związane z korzystaniem przez użytkownika z Formularza. 
4.    Użytkownikowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych szczególności: wgląd do swoich danych osobowych oraz możliwość ich modyfikacji.
 

II.    Zmiany regulaminu

1.    Administratorowi Formularza przysługuje prawo do zamiany regulaminu.
2.    Zmiana regulaminu nastąpi w drodze równoczesnego powiadomienia każdego Użytkownika wiadomością kierowaną przez mechanizm informatyczny Formularza na adres email Użytkownika wskazany w toku rejestracji.
3.    Użytkownikowi przysługuje prawo do niezaakceptowania zmiany regulaminu. W takim przypadku Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia w ciągu 14 dni od otrzymania informacji od Administratora. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji treści zmienionego regulaminu oznacza jego akceptację.  
4.    W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika zmian w regulaminie, konto Użytkownika jest blokowane wraz z upływem terminu wejścia w życia zmian. 

III.    Inne postanowienia

1.    W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
2.    Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z.o.o może dokonać cesji praw i obowiązków związanych z zarządzaniem  Platformą na bez uprzedniej zgody Użytkownika. 
3.    Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z roszczeniami wynikającymi z działania Formularza określonym niniejszym regulaminem będzie sąd właściwy dla siedziby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z.o.o.
4.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 lipca 2016 r. 


Dostępne ogłoszenia

Remont połaci dachu nad częścią garażową przy ul. Kopanina 39 (lewa strona) w Poznaniu

Czytaj więcej

Modernizacja ciepłej wody użytkowej w 7 budynkach położonych w Poznaniu w podziale na części:

  1. Łąkowa 9/K...

Czytaj więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty og&oac...

Czytaj więcej

Dostawa i montaż 12 słupków odgraniczających chodnik od skweru przed budynkiem Al. Wielkopolska 40

Czytaj więcej

Wymiana instalacji kanalizacyjnej oraz regulacja przepływu wód opadowych na terenie os. Piastowskie 75A, 75B, 76, 77, 78...

Czytaj więcej

Prace remontowe nawierzchni drogowej przy budynku os. Marysieńki w Poznaniu

Czytaj więcej


Archiwum ogłoszeń

Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy: 1. ul. Łozowa 26, 2....

Czytaj więcej

Wykonanie certyfikatów (świadectw) energetycznych dla lokali i budynków przygotowanych do sprzedaży oraz bilans&o...

Czytaj więcej

Serwis dwóch toalet na terenie obiektu Rondo Kaponiera

Czytaj więcej

Wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul.Wilczak 22 w Poznaniu

Czytaj więcej

Przebudowa kamienic wraz z zagospodarowaniem terenu:  Stary Rynek 56,57 (likwidacja przejścia na parterze pomiędzy kamieni...

Czytaj więcej

Malowanie hallu w budynku ul.Ratajczaka 44 w Poznaniu

Czytaj więcej

Świadczenie usług polegających na prowadzeniu bieżących prac konserwatorskich w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Pozna...

Czytaj więcej

Wymiana ziemi na części terenu nieruchomości przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

Czytaj więcej

Wykonanie drenażu pojemnościowego wokół budynku z rozsączeniem na przyległym terenie ul. Pleszewska 28 w Poznaniu

Czytaj więcej

Wykonanie kontroli stanu technicznego 47 placów zabaw będących w dyspozycji ZKZL sp. z o.o. i założenie dla 15 z nich ks...

Czytaj więcej

Świadczenie usług polegających na prowadzeniu bieżących prac konserwatorskich w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Pozna...

Czytaj więcej

Serwis kotłowni olejowej wraz z instalacją towarzyszącą w budynku o charakterze użytkowym - Dworzec Autobusowy Śródka w...

Czytaj więcej

Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw klimatyzatorów oraz nagrzewnic w budynkach dworców...

Czytaj więcej

Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej na dworcach autobusowych w Poznaniu

Czytaj więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie dworca autobusowego przy zbiegu ulic...

Czytaj więcej

Sprzątanie i usuwanie wskazanych przez Zamawiającego odpadów (w tym odpadów gabarytowych) z nieruchomości będącyc...

Czytaj więcej

Kompleksowa obsługa kotłowni gazowej w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego ul. Matejki 59 w Poznaniu

Czytaj więcej

Zakup i montaż sprzętu przeciwpożarowego po uprzednich oględzinach, znaków ewakuacyjnych i bezpieczeństwa przeciwpożarow...

Czytaj więcej

Usługa stałej konserwacji oraz dokonywanie napraw 1 dźwigu osobowego oraz 1 podnośnika dla niepełnosprawnych w siedzibie Zarząd...

Czytaj więcej

Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym w budynku położonym przy ul.Głogowskiej 35 w Poznaniu wraz z...

Czytaj więcej

Osuszenie ścian z wilgoci kapilarnej poprzez wdrożenie bezinwazyjnego systemu osuszania wraz z wykonaniem analizy badań laborat...

Czytaj więcej

Naprawa chodników oraz likwidacja ubytków w jezdni przy budynku NZOZ ul. Kórnicka 24 w Poznaniu

Czytaj więcej

Likwidacja szamba oraz podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynku ul. Pleszewska 28 w Poznaniu

Czytaj więcej

Przegląd stanu technicznego wraz z przygotowaniem kosztorysów inwestorskich prac remontowych 7 dworców autobusowy...

Czytaj więcej